Οικονομική Ανάπτυξη & Μεγέθυνση, Γενική & Ολοκληρωμένη Προσέγγιση

Μέσω της ιστοσελίδας παρουσιάζονται τα βασικά σημεία του βιβλίου “Οικονομική Ανάπτυξη & Μεγέθυνση, Γενική & Ολοκληρωμένη Προσέγγιση”. Στόχος του βιβλίου είναι να εφοδιάσει τον αναγνώστη με το απαραίτητο θεωρητικό και αναλυτικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο για να κατανοήσει τη διαδικασία της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης όπως την αντιλαμβανόμαστε στις αρχές του 21ου αιώνα. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζεται η θεωρητική γνώση που υπάρχει γύρω από την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση μέχρι και τη μετά την κρίση του 2008 περίοδο έως και τις αρχές του 2017.

Ακόμη μέσα από την ιστοσελίδα ο αναγνώστης μπορεί να αποκτήσει περαιτέρω πληροφορίες για το περιεχόμενο του βιβλίου, καθώς σε αυτήν παρουσιάζεται η επιπρόσθετη λίστα ανάγνωσης (Further Reading List). Η ανάλυση της γίνεται για κάθε υπό-μέρος όλων των κεφαλαίων ξεχωριστά και παρατίθεται σε αντιστοιχία με την βιβλιογραφία του βιβλίου. Οι αναφορές της επιπρόσθετης λίστας ανάγνωσης διαφέρουν από αυτές της βιβλιογραφίας και αποτελούνται από επιλεγμένες αναφορές οι οποίες καλύπτουν κρίσιμους τομείς προβληματισμού γύρω από το αντικείμενο του κεφαλαίου.