1.2.2 Θετικισμός έναντι Νορματιβισμού στην Οικονομική Θεωρία

Βιβλιογραφία

Hausman M.D. (1989) Economic Methodology in a Nutshell, Journal of Economic Perspectives, Vol. 3 (2), 115–127.

Knight H.F. (1940) Risk, Uncertainty, and Profit, with an additional note, Series of Reprints of Scarce Tracts in Economics and Political Science, no. 16. London: London School of Economics and Political Science.

Lakatos I. (1970) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes, In Lakatos, Imre and Alan Musgrave eds, Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 91–196.

Popper S.K. ([1934] 1959) The Logic of Scientific Discovery. London: Hutchinson, English translation.