1.2.3 Διευρυμένες Προσεγγίσεις της Οικονομικής Μεθοδολογίας

Βιβλιογραφία

Berger L.P., Luckman T. (1966) The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, London: Penguin Books.

Caldwell J.B. (1982) Beyond Positivism: Economic Methodology in the Twentieth Century, London: Routledge.

Hausman M.D. (1989) Economic Methodology in a Nutshell, Journal of Economic Perspectives, Vol. 3 (2), 115–127.

McCloskey N.D. (1985) The Rhetoric of Economics, Journal of Economic Literature, Vol. 21(2), 481– 517.

Peretto P., Smulders S. (2002) Technological distance, growth and scale effects, Economic Journal, 112(481), 603-624.

Rosenberg A. (1976) Microeconomic Law: A philosophical analysis, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.