1.2.5 Κριτήρια για την Επιλογή Θεωρίας και Υποθέσεων

Βιβλιογραφία

Tarascio J.V., Caldwell B. (1979) Theory Choice in Economics: Philosophy and Practice, Journal of Economic Issues, Vol. XII No.4, 983-1006.

 

Further Reading List

Hausman M.D. (2008 ed.) The Philosophy of Economics, ISBN: 9780521709842.

Madrick J. (2014) Seven Bad Ideas: How Mainstream Economists Have Damaged America and the World, Vintage, ISBN 9780307950727.

Rubinstein A. (2006) Dilemmas of an Economic Theorist, Econometrica, Volume 74, Issue 4, pages 865–8.