1.2.6 Προβλεπτισμός και Οπερασιοναλισμός

Βιβλιογραφία

Blaug M. (1980) The Methodology of Economics, Or How Economists Explain, Cambridge: Cambridge University Press.

Boland A.L. (1989) The Methodology of Economic Model Building: Methodology after Samuelson, London: Routledge.

Bridgman P. (1927) The Logic of Modern Physics, MacMillan: New York.

Caldwell J.B. (1984) Appraisal and Criticism in Economics: A book of Readings. Boston: Allen & Unwin.

Friedman M. (1953) The Methodology of Positive Economics, in Essays in Positive Economics, Chicago: University of Chicago Press, 3-43.

Hausman M.D. (1989) Economic Methodology in a Nutshell, Journal of Economic Perspectives, Vol. 3 (2), 115–127.

Hempel G.C. (1965) Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in The Philosophy of Science, New York: The Free Press.

Hutchinson W.T. (1938) The Significance and Basic Postulates of Economic Theory, London: MacMillan Edition.

Popper S.K. ([1934] 1959) The Logic of Scientific Discovery, London: Hutchinson, English translation.

Samuelson A.P. (1947) Foundations of Economic Analysis, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Samuelson A.P. (1953) Consumption theorems in terms of overcompensation rather than indifference comparisons, Economics, Vol. 20 (77), 1-9.

Samuelson A.P. (1963) Problems of Methodology – Discussion, American Economic Review, Papers and Proceedings, 231-6.

Samuelson A.P. ([1965] 1972) Economic Forecasting and Science, in J. Stiglitz (eds.): The Collected Scientific Paper of Paul A. Samuelson, III, edit: Massachusetts, The M.I.T. Press, pp. 774-780.

Wong S. (1973) The F-Twist and the Methodology of Paul Samuelson, American Economic Review, 63, 312-325.

Καραγιάννης Δ.Α. (1994) H Οικονομική Μεθοδολογία του Paul Samuelson, Archives of Economic History, V/1-2/1994.