1.3 Χρονικές και Χωρικές Διαστάσεις της Οικονομικής Ανάπτυξης

Βιβλιογραφία

Acemoglu D., Robinson J.R. (2012) Why Nations Fail: the origins of power, prosperity and poverty, New York: Crown Publishing.

Davidson P. (1995) Reality and economic theory, Journal of Post Keynesian Economics, 18, 479–508.

Eichengreen B., Panizza U. (2014) A Surplus of Ambition: Can Europe Rely on large Primary Surplus to Solve Its Debt Problems?, CEPR Discussion Paper 10069.

Corpataux J., Crevoisier O. (2007) Economic theories and spatial transformations clarifying the space-time premises and outcomes of economic theories, Journal of Economic Geography, 7, 285–309.

Crevoisier O. (1996) Proximity and territory versus space in regional science, Environment and Planning A, 28, 1683–1697.

Martin L.R., Sunley P. (1996) Paul Krugman’s geographical economics and its implications for regional development theory: a critical assessment, Economic Geography, 72 (3), 259–292.

O’Driscoll P.G. Jr., Rizzo M.J. (1985) The Economics of Time and Ignorance, Oxford and New York: Basic Blackwell Ltd.

Petrakis P.E., Valsamis D.G., Kafka K.I. (2016) From an optimal to a stagnated growth prototype: The role of institutions and culture, Journal of Innovation & Knowledge, http://dx.doi.org/10.1016/j.jik.2016.01.011.

Robinson J. (1953) The Production Function and the Theory of Capital, The Review of Economic Studies, Vol. 21(2), 81-106.

Sankey H. (2012) Scepticism, relativism and the argument from the criterion, Studies in History and Philosophy of Science Part A, Vol. 43(1), 182-190.

Scott J.A. (2004) A perspective of Economic Geography, Journal of Economic Geography, Vol. 4 (5), 479-499.

Walras L. (1874) Elements of Pure Economics, or the Theory of Social Wealth, Translated by William Jaffe, Homewood, 111.: Irwin London: Allen and Unwin.

 

Further Reading List

Wolf C.Jr. (2015) Puzzles, Paradoxes, Controversies, and the Global Economy, Hoover Institution Press, p. 272, ISBN 9780817918552.