3.2 Λήψη Αποφάσεων και Εναλλακτικοί Κανόνες Οικονομικής Δράσης

Βιβλιογραφία

Von Mises L. ([1944] 2007) Human Action: A Treatise on Economics, Liberty Fund, SLP edition. 

 

Further Reading List

Bisin A., Verdier T. (2000) A model of cultural transmission, voting and political ideology, European Journal of Political Economy, Elsevier, vol. 16(1), pages 5-29, March.

Steward J.H. (1990) Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution, Urbana: University of Illinois Press, pp.244.

Wilkins A.L., Dyer W.G.Jr. (1988) Toward Culturally Sensitive Theories of Culture Change, Academy of Management., The Academy of Management Review, 13, 4, pp. 522.