4.6 Μέτρηση της Πολυπλοκότητας

Βιβλιογραφία

Hausmann R., Hidalgo C.A., Bustos S., Coscia M., Chung S., Jímenez J., Simoes A., Muhammed Y.A. (2014) The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity, Cambridge, MA.