6.3 Η Παγκόσμια Εικόνα του Κινδύνου και της Αβεβαιότητας

Βιβλιογραφία

Baker S.R., Bloom N., Davis S.J. (2015) Measuring Economic Policy Uncertainty, NBER Working Paper No 21633.

World Economic Forum (2016) Global Risk Report 2016, 11th Edition.

World Economic Forum (2017) Global Risk Report 2017, 12th Edition.