7.4 Ο Adam Smith και οι Προσδοκίες

Βιβλιογραφία

Smith A. ([1776] 1976) An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Campbell R.H., Skinner A.S. &. Todd W.B.(Eds), Indianapolis: Liberty Fund.

 

Further Reading List

Fratini S.M., Naccarato A. (2016) The Gravitation of Market Prices as A Stochastic Process, Metroeconomica, doi:10.1111/meca.12116.