7.6 Οι Ορθολογικές Προσδοκίες

Βιβλιογραφία

Ayala I.H., Palacio-Vera A. (2014) The Rational Expectations Hypothesis: An Assessment from Popper’s Philosophy, Levy Economics Institute, Working Paper No. 786.

Gertchev N. (2007) A Critique on adaptive and rational expectations, Quart J Austrian Econ 10, 313-329.

Janssen M.C.W. (1993) Microfoundations: A Critical Inquiry, London: Routledge.

Levine D. (2012) Why Economists Are Right: Rational Expectations and the Uncertainty Principle in Economics — Part I, The Blog, Available at: http://www.huffingtonpost.com/david-k-levine/uncertainty-principle-economics_b_1220796.html.

Muth J.F. (1960) Optimal Properties of Exponentially Weighted Forecasts, Journal of the American Statistical Association 55: 299-306.

Muth J.F. (1961) Rational Expectations and the Theory of Price Movements, Econometrica, Vol.29, No.3, pp.315-335.

Wren-Lewis S. (2013) Defending rational expectations, Mainly macro,                                                            Available at: http://mainlymacro.blogspot.de/2013/11/defending-rational-expectations.html.

 

Further Reading List

Autisme-Economie (2000) So what are rational expectations exactly? www.autisme-economie.org.

Davidson P. (1982) Rational Expectations: A Fallacious Foundation for Studying Crucial Decision-Making Processes, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 5, No. 2, pp. 182-198.

McCallum B. (1980) Rational expectation and Macroeconomic stabilization policy, An overview, Journal of Money.

Mishkin S.F. (1995) The rational expectations revolution-a Review article of Miller P.J. (Ed.), National Bureau of Economic Research.

Sheffrin S.M. (1983) Rational Expectations, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 151-170.