8.2 Η Επιχειρηματικότητα ως Βασική Έννοια της Ανθρώπινης Οικονομικής Δράσης

Βιβλιογραφία

Acs Z., Szerb L. (2010) The Global Entrepreneurship Index (GEINDEX), Foundations and Trends in Entrepreneurship, Vol. 5, No. 5, pp 341-435.

Braunerhjelm P., Acs Z.J., Audretsch D.A., Carlsson B. (2010) The missing link: knowledge diffusion and entrepreneurship in endogenous growth, Small Bus Econ, 34(2):105–125.

Casson M.C. (2003) An economic approach to regional business networks, in Wilson J.F., Popp A. (eds), Industrial Clusters and Regional Business Networks in England, 1750-1970, Aldershot: Ashgate, 19-43.

Cromie S. (2000) Assessing entrepreneurial inclination: Some approaches and empirical evidence, Europe a Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 9, No. 1, pp.7-30.

Hoselitz B. (1957) Non-economic factors in economic development, Am Econ Rev, 47:28–41.

Kirzner I. (1997) Entrepreneurial discovery and the competitive market process: an Austrian approach, J Econ Lit, 35:60–85.

Leibenstein H. (1968) Entrepreneurship and development, Am Econ Rev, 58:72–83.

Lucas R.E. (1978) On the size distribution of business firms, Bell J Econ, 9:508–523.

Porter M., Sachs J., McArthur J. (2002) Executive Summary: Competitiveness and Stages of Economic Development, in Porter M., Sachs J., Cornelius P., McArthur J., Schwab K. (eds.), The Global Competitiveness Report 2001- 2002, Oxford University Press, New York.

Praag C.M. (1996) Determinants of Successful Entrepreneurship, Amsterdam: Thesis Publishers.

Ricardo D. ([1821] 1951) On the Principles of Political Economy and Taxation, 3rd edition, Vol. 1 of The Works and Correspondence of David Ricardo, Sraffa P., Dobb M.H. (Ed.).

Rostow W. (1960) The Stages of Economic Growth, Cambridge University Press: Cambridge.

Schumpeter J.A. ([1911] 1934) The theory of economic development, Oxford University Press: New York.

Schmitz J.A. (1989) Imitation, entrepreneurship, and long-run growth, J Polit Econ, 97:721–739.

Smith A. ([1776] 1977) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, University of Chicago Press, ISBN 0-226-76374-9.

Soltow J.H. (1968) The entrepreneur in economic history, Am Econ Rev 58:84–92.

Wennekers S., Thurik R. (1999) Linking Entrepreneurship and Economic Growth, Small Business Economics 13: 27–55, 1999.

ΙΟΒΕ (2016) Επιχειρηματικότητα 2015-16: Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυναμική του επιχειρηματικού συστήματος, GEM Global Entrepreneurship Monitor, Νοέμβριος.

 

Further Reading List

Acs Z.J., Audretsch D.B., Braunerhjelm P., Carlsson B. (2011) Growth and entrepreneurship, Small Bus Econ, 39:289–300., DOI 10.1007/s11187-010-9307-2.

Becker O.S., Hvide H.K. (2013) Do entrepreneurs matter?, Vox.

Buera F.J., Kaboski J.P. (2015) Entrepreneurship and Financial Frictions: A Macro-Development Perspective, NBER Working Paper No. 21107.

Chemmanur T.J., Fulghieri P. (2014) Entrepreneurial Finance and Innovation: An Introduction and Agenda for Future Research-The Review of Financial Studies/ v 27 n 1.

Decker R., Haltiwanger J., Jarmin R.S., Miranda J. (2014) The Role of Entrepreneurship in US Job Creation and Economic Dynamism, Journal of Economic Perspectives, 28 (3), pp. 3-24.

Holcombe G.R. (1988) Entrepreneurship and Economic Growth, Quarterly Journal of Austrian Economics, Volume 1, No. 2.

Liang H., Fraser S., David J.S. (2008) Signalling Process and Self-Selection Mechanism in Entrepreneurial Finance, Working Paper No. 97, CSME Working Papers.

Malmendier U., Tate G., Yan J. (2011) Overconfidence and early-life experiences: The effect of managerial traits on corporate financial policies, NBER Working Paper No. 15659.

Schmidt V.A. (2007) Changes in Comparative Political Economy: Taking Labor Out, Bringing the State Back In, Putting the Firm Front and Center, In: Unspecified, Montreal, Canada.

Shepherd D.A., Williams T.A., Patzelt H. (2015) Thinking About Entrepreneurial Decision Making: Review and Research Agenda, Journal of Management, vol. 41 no. 1 11-46.