8.5 Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας και Ανάγκης

Βιβλιογραφία

GEM (2016) 2015 / 2016 Global Report, February, Available here: http://www.gemconsortium.org/report/49480.