11.2 Καινοτομία, Φθίνουσες Αποδόσεις και Γενική Ισορροπία στους Νεοκλασικούς

Βιβλιογραφία

Bowles S., Gintis H. (2000) The Evolution of Reciprocal Preferences, Working Papers 00-12-072, Santa Fe Institute.

Fisher I. (1932) Booms and Depressions, New York, Adelphi Company.

Pareto V. (1906) Manuale di Economia Politica, Manuale- Manuel edizione critica a cura di aldo Montesano, Alberto Zanni e Luigino Bruni, Milan: EGEA – Universita Bocconi Editore.

Schumpeter J.A. (1921) The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge.

Schumpeter J.A. (1939) Business Cycles, A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of capitalist Process, McGraw- Hill, New York.

Smith A. ([1776] 1981) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Volumes I and II, Campbell R.H., Skinner A.S. (eds), Liberty Fund: Indianapolis.

Walker D. (1986) Melting equilibrium in multicomponent systems and liquidus/ solidus convergence in mantle peridotite, Contrib. Mineral. Petrol., 92, 303-307.

Walras L. (1874) Principe d’une théorie mathématique de l’échange, Journal des économistes, (v.34, Apr).

 

Further Reading List

Irmen A. (2005) Extensive and Intensive Growth in a Neoclassical Framework, Journal of Economic Dynamics and Control, 29(8), August, pp. 1427-48.

Stiroh K.J. (2001) What Drives Productivity Growth? FRBNY Economic Policy Review.

Pomini M., Tondini G. (2006) The Idea of Increasing Returns in Neoclassical Growth Models, European Journal of the History of Economic Thought, 13(3), September, pp. 365-86.