11.4 Σχετικές Τιμές και ο Επιχειρηματίας για τους Αυστριακούς και τον Schumpeter

Βιβλιογραφία

Gaffard J.L. (2008) Innovation, competition, and growth: Schumpeterian ideas within a Hicksian framework, J Evol Econ, 18:295–311, DOI 10.1007/s00191-008-0102-z.

Hayek F.A. (1935) Prices and Production, revised edition, London: Routledge

Knight F.H. (1921) Risk, Uncertainty and Profit, New York: Harper.

Schumpeter J.A. ([1911] 1934) The theory of economic development, Oxford University Press, New York.

Schumpeter J.A. (1939) Business Cycles, A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of capitalist Process, McGraw- Hill, New York.

Sweezy P.M. (1943) Rationing and the War Economy, Science and Society 7 (1): 64 – 71.

Te Velde R. (2004) Schumpeter’s Theory of Economic Development Revisited, in Brown T.E., Ulijn J. (Eds.), Innovation Entrepreneurship and Culture, The Interaction Between Technology, Progress and Economic Growth, Edward Elgar, Cheltenham, UK.

 

Further Reading List

McCaffrey M. (2009) Entrepreneurship, Economic Evolution and the End of Capitalism: Reconsidering Schumpeter’s Thesis, The Quarterly Journal of Australian Economics 12, no. 4, 3–21.