12.3 Οι Κεϋνσιανοί, η Πραγματική Ζήτηση, η Κατανομή και η Συσσώρευση Κεφαλαίου

Βιβλιογραφία

Aghion P., Howitt P. (2009) The Economics of Growth, MIT Press Books, The MIT Press, edition 1, volume 1, number 9780262012638, September.

Basle M., Mazier J., Vidal J.-F. (1993) Quand Les Crises Durent, 2nd edition, Paris: Economica Harrod.

Chamberlin E. (1950) Product Heterogeneity and Public Policy ‖, American Economic Review, Papers and Proceedings, 40(2), 85- 92.

Domar D.E. (1946) Capital Expansion, Rate of Growth and Employment, Econometrica, 14, pp. 137-147.

Ekelund J., Edvard J., Marjo-Riitta J., Dirk L. (2005) Self-employment and Risk Aversion – Evidence from Psychological Test Data, Labour Economics, 12: 649-659.

Hicks J. (1950) The trade cycle, Clarendon Press: Oxford.

Kaldor N. (1957) A Model of Economic Growth, Economic Journal, 67 (268): 591–624.

Kaldor N. (1960) Essays on value and distribution, The free press of Glencoe: Illinois.

Kaldor N. (1961) Capital Accumulation and Economic Growth, in Lutz F.A., Hague D.C. (eds), The Theory of Capital, pp. 177–222, London: Macmillan.

Kalecki M. (1968) Trend and business cycle reconsidered, The Economic Journal, 71(282), June: 292-299.

Knight F.H. (1921) Risk, Uncertainty and Profit, New York: Harper.

Myrdal G. ([1953] 2004) The Political Element in the Development of Economic Theory, Transaction Publishers, New Brunswick: New Jersey.

Robinson J. (1953–54) The Production Function and the Theory of Capital, Review of Economic Studies, 21:2, pp. 81–106.

Robinson J. (1956) 2nd ed (1965) The Accumulation of Capital, London: Macmillan.

 

Further Reading List

Kent R.J. (2005) Keynes and Say’s Law, History of Economics Review, 0(41), Winter, pp. 61-76.

Nell E.J. (2008) Aggregate Demand, Employment and Equilibrium with Marginal Productivity: Keynesian Adjustment in the Craft Economy, Middle East Technical University Studies in Development, 35(1), pp. 1-27.