12.5 Ισορροπημένος Δυϊσμός και μη Ισορροπημένη Διαρθρωτική Ανάπτυξη

Βιβλιογραφία

Chenery H.B. (1975) The Structuralist Approach to Development Policy, Papers and Proceedings of the A.E.A., May, pp. 310-16.

Hirschman A. (1958) The Strategy of Economic Development, New Haven: Yale University.

Leontief W. (1966) Input-Output Economics, New York: Oxford University Press.

Lewis W.A. (1954) Economic Development with Unlimited Supplies of Labor, Manchester School of Economic and Social Studies, Vol. 22, pp. 139-91.

Nurkse R. (1953) Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford: Oxford University Press.

Rosenstein-Rodan P.N. (1943) Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe, The Economic Journal, Volume 53, Issue 210/211 June-September, 202-211.