13.2 Η Εξωγενής Μεγέθυνση: Αποταμίευση, Εξωγενής Τεχνολογία, Προτιμήσεις και Προσδοκίες

Βιβλιογραφία

Cass D. (1965) Optimum Growth in an Aggregate Model of Capital Accumulation, Review of Economic Studies, 32: 233-240.

Domar D.E. (1946) Capital Expansion, Rate of Growth and Employment, Econometrica, 14, pp. 137-147.

Harrod R. (1939) An Essay in Dynamic Theory, Economic Journal, 49, pp. 14-33.

Koopmans T.C. (1965) On the Concept of Optimal Economic Growth, in The Econometric Approach to Development Planning, Amsterdam: North-Holland, pp. 225-195.

Ramsey F.P. (1928) A Mathematical Theory of Saving, The Economic Journal, pp. 543–559.

Solow R. (1956) A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 70, 65–94.

Swan T.W. (1956) Economic Growth and Capital Accumulation, Economic Record, 32 (63), 334 − 361.

 

Further Reading List

Boianovsky M., Hoover K.D. (2009 eds.) Annual Supplement to History of Political Economy, vol. 41. Durham and London: Duke University Press.

Duczynski P. (2002) Technological Diffusion in the Ramsey Model, International Journal of Business and Economics, volume 1, issue 3, pp. 243-50.

Setterfield M. (2014) Neoclassical Growth Theory and Heterodox Growth Theory: Opportunities For (and Obstacles To) Greater Engagement, Eastern Economic Journal, Palgrave Macmillan, vol. 40(3), pages 365-386, June.