14.4 Μονεταρισμός και Nομισματική Oυδετερότητα

Βιβλιογραφία

Fisher Ι. (1930) The Theory of Interest, New York: Macmillan.

Friedman M. (1956) The Quantity Theory of Money—A Restatement, in  Friedman M. (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago: University of Chicago Press, pp. 3-21.

Friedman M., Schwartz A.J. (1963) A Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton: Princeton University Press.

 

Further Reading List

Johannsen B.K., Bateman B.W. (2013) Rethinking the Monetarist Experience: Monetary Theory and Monetary Policy in the United States, History of Economic Thought and Policy, 2(1), pp. 161-79.