14.7 Επιχειρηματικότητα και Αβεβαιότητα σε Τέλειες και Ατελείς Οικονομίες

Βιβλιογραφία

Pigou A.C. (1912) Wealth and Welfare, London: Macmillan.

Robinson J. (1953-54) The Production Function and the Theory of Capital, Review of Economic Studies 21 (2): 81-106.

Sraffa P. (1926) The Laws of Returns under Competitive Conditions, The Economic Journal, 36(144), 535-550, doi:10.2307/2959866.

 

Further Reading List

Butler J.E., Doktor R., Lins F.A. (2010) Linking International Entrepreneurship to Uncertainty, Opportunity Discovery, and Cognition, Journal of International Entrepreneurship, 8(2), June, pp. 121-34.

Ebert U. (1991) Pigouvian Tax and Market Structure: The Case of Oligopoly and Different Abatement Technologies, FinanzArchiv / Public Finance Analysis 49, 2: 154–166.