14.9 Η Μη Ορθολογική Ισορροπία του Nash

Βιβλιογραφία

Athreya B.K. (2013) Big Ideas in Macroeconomics: A Nontechnical View, The MIT Press Cambridge: Massachusetts.

Nash J.F. (1951) Non-Cooperative Games, Annals of Mathematics 54, 286-295.