15.6 Θεωρίες Εμπορίου Βασισμένες στην Επιχείρηση και η Νέα Θεωρία Εμπορίου: Κύκλος Ζωής Προϊόντων, Πλεονέκτημα του Porter, Εμπόδια στην Είσοδο

Βιβλιογραφία

Krugman P.R. (1979) Increasing returns, monopolistic competition and international trade, Journal of International Economics, 9, 469–479.

Porter M.E. (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York.

Vernon R. (1966) International investment and international trade in the product cycle, The International Executive, Volume 8, Issue 4, page 16, Autumn (Fall).

Vernon R. (1970) Creativity: Selected Readings, Penguin Books, ASIN: B00164CAJ8.

 

Further Reading List

Deraniyagala S., Fine B. (2001) New Trade Theory versus Old Trade Policy: A Continuing Enigma, Cambridge Journal of Economics, 25(6), pp. 809-25.

Karakaya F., Kerin R.A. (2007) Impact of product life cycle stages on barriers to entry, Journal of Strategic Marketing, 15:4, 269-280, DOI: 10.1080/09652540701318971.

Krugman P. (1992) Does the New Trade Theory Require a New Trade Policy? World Economy, 15(4), pp. 423-41.