16.2 Η Εξέλιξη των Νέων Κεϋνσιανών: Μικροοικονομική Θεμελίωση στα Οικονομικά της Μεγέθυνσης

Βιβλιογραφία

Ball L., Mankiw N.G., Romer D. (1988) The New Keynesian economics and the output-inflation trade-off, Brookings Papers on Economic Activity (1), pp. 1-82.

Blanchard O., Summers L. (1986) Hysteresis and the European Unemployment Problem, NBER Macro Annual.

De Vroey M. (2010) Microfoundations: a decisive dividing line between Keynesian and new classical macroeconomics, IRES, University of Louvain, Discussion Paper 2010-30.

Jordi G. (2015) Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications (second edition), Princeton University Press, Princeton and Oxford, ISBN 978-0-691-16478-6, Pages 5-6.

Lucas R.E.Jr., Sargent T. ([1979] 1994) After Keynesian Macroeconomics, in Miller P.R. (ed.), The Rational Expectations Revolution, Readings from the Front Line, Cambridge (Mass.): The M.I.T. Press, pp. 5-30.

Stiglitz J.E. (2003) The Roaring Nineties: A New History of the World’s Most Prosperous Decade, W.W. Norton & Company.

Stiglitz J. (1997) Reflections on the Natural Rate Hypothesis, The Journal of Economic Perspectives 11(1): 3-10.

 

Further Reading List

Roberts J.M. (1995) New Keynesian Economics and the Phillips Curve, Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, vol. 27(4), pages 975-84, November.

Spahn H.-P. (2009) The New Keynesian Microfoundation of Macroeconomics, University of Hohenheim Discussion Paper No. 317/2009.

Wren-Lewi S. (2007) Are There Dangers in the Microfoundations Consensus? In: Arestis P., (ed.): Is There a New Consensus in Macroeconomics? Houndsmills, 43-60.