17.2.2 Το Υπόδειγμα του Lucas με Βάση την Εμβάθυνση της Γνώσης

Βιβλιογραφία

Lucas R.E. (1988) On the Mechanisms of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22, 3- 42.

Romer P. (1986) Increasing Returns and Long Run Growth, Journal of Political Economy, 94, 1002- 1037.