20.1 Εισαγωγή

Βιβλιογραφία

O’Rourke Κ.Η., Williamson J.G. (2004) Once More: When Did Globalization Begin?, European Review of Economic History, 8:1:109-117.

Rodrik D. (2011) The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy.