20.4 Παγκόσμιοι Θεσμοί Εμπορίου

Βιβλιογραφία

Milner H.V. (2005) Globalization, Development, and International Institutions: Normative and Positive Perspectives, Perspectives on Politics, Vol. 3/No. 4.

 

Further Reading List

Baldwin R. (2013) WTO agreement: The Bali Ribbon, Vox.